เอ็มเอฟซีขายกองทุนใหม่อายุ 3 ปีลงทุนตราสารหนี้ในภาครัฐและหรือเอกชน เงินฝากในประเทศ 30 ก.ค - 5 ส.ค.


โดย: Web Admin

อัพเดท: 01/08/2019

 

เอ็มเอฟซีขายกองทุนใหม่อายุ 3 ปีลงทุนตราสารหนี้ในภาครัฐและหรือเอกชน เงินฝากในประเทศ 

 

เปิดขายครั้งเดียว 30 กรกฎาคม- 5 สิงหาคม 2562

 

นายเดนนิส ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 3 (MSI3AI)ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เสนอขายครั้งเดียว 30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2562 โดยมีอายุโครงการประมาณ 3 ปี มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุน 500,000 บาท ซึ่งผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 3 ปีได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้กองทุนเปิด MSI3AI จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุก 3 เดือน เฉพาะผลตอบแทนในอัตราเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.80 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ (10 บาท) เมื่อครบอายุกองทุน บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมด และสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินหรือกองทุนเปิด MM-GOV  

กองทุนเปิด MSI3AI จะลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศ โดยลงทุนในตราสารภาครัฐและหรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน ได้แก่ ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเอกชน ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) รวมทั้งเงินฝาก 

ตัวอย่างตราสารที่คาดว่าจะลงทุนหุ้นกู้บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)rating A- สัดส่วนลงทุน 9.80% ผลตอบแทนตราสาร 2.57% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.25% ต่อปี,หุ้นกู้บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) rating A- สัดส่วนลงทุน 11.76% ผลตอบแทนตราสาร 2.65 % ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.31% ต่อปี, หุ้นกู้บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) rating BBB+ สัดส่วนลงทุน 19.61% ผลตอบแทนของตราสาร 3.75%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.73%ต่อปี, หุ้นกู้บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) rating BBB+ สัดส่วนลงทุน19.61% ผลตอบแทนของตราสาร 3.15% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.62% ต่อปี, หุ้นกู้บริษัท เอเซียเสริมกิจ  ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  rating BBB+ สัดส่วนลงทุน 19.61% ผลตอบแทนของตราสาร 3.15%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.62% ต่อปี,หุ้นกู้บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)rating BBB+ สัดส่วนลงทุน 19.61% ผลตอบแทนของตราสาร 3.40% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.67% ต่อปี, โดยกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนหรือเพิ่มเติม โดยมี Ratingไม่ต่ำกว่า BBB-

ทั้งนี้บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

ประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนเปิดMSI3AI ร้อยละ 3.20 ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนร้อยละ 0.40และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายร้อยละ 2.80 ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว

กองทุนเปิด MSI3AI เหมาะสำหรับผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้  โดยสามารถลงทุนได้นาน3 ปี ทั้งนี้ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่500,000 บาท โดยติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงานของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25 หรือที่ www.mfcfund.com